• CG艺术家Bernardo Barbi ,来自Platinum Studio ,他和他的团队利用Brazil创建了一个巨大的3D章鱼,为了给一家印刷厂做广告,把章鱼放到了一个住宅的厨房里。 建模 第一步是划分图象摄影人员和CG人员的工作 ...
  2006-5-29
  8198 32 0
 • 1 打开MAX作图之前,先让我们打开Customize这个菜单.然后选择Load Custom Ui Scheme载入一个界面.2 然后在弹出菜单里选discreet-dark.ui这个界面文件.3 ..谁把灯关了.我现在用的就是这个界面.原因是感觉字体和面板的 ...
  2006-5-29
  2619 5 0
 • 金属质感的表现,测试效果UploadFile/2006-5/200652022212817181.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/200652022221664912.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/200652022223966038.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065202222 ...
  2006-5-20
  7436 25 0
 • 刚来。报个到[em02]
  2006-5-19
  2537 3 0
 •  UploadFile/2006-5/200651813381188988.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/200651813383384264.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065181340149137.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/200651813401654036.jpg[/upload ...
  2006-5-18
  3275 8 0
 • 参加CGChallenge XVIII - Spectacular - 3D 的作品 最惨的是在上传最终TIF评选用大图时失败了,当我重试时居然截止了!!!!!正在联系他们~~~     不知道还有没有机会!好惨啦!!!!! ...
  2006-5-18
  11868 40 0
 • UploadFile/2006-5/20065161957258220.png[/upload]UploadFile/2006-5/200651619581563081.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/200651619592147343.png[/upload]UploadFile/2006-5/200651619594685798.jpg[/upload]Uploa ...
  2006-5-16
  6687 20 0
 • UploadFile/2006-5/2006512146278951.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065121461199083.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065121462439521.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065121465729655.jpg[/upload]UploadFil ...
  2006-5-12
  37574 122 0
 •  UploadFile/2006-5/2006512105966469.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065121054177060.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065121063928106.jpg[/upload]UploadFile/2006-5/20065121084267305.jpg[/upload]Upl ...
  2006-5-12
  25005 92 0
 • [此贴子已经被作者于2006-5-12 10:00:44编辑过]
  2006-5-12
  3186 7 0
联系
我们
返回顶部 返回版块